သင္ခန္းစာ ၀က္ဘ္ဆုိက္: Hacker Highschool

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔  အၾကီးက်ယ္ဆံုးမွ၊ စတင္ခါစ လူေတြ အထိ အထူးၿပဳထားတဲ့ သင္ၾကားေရး ၀က္ဘ္ဆုိက္ေတြ အမ်ားၾကီးၾကည့္ၿဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတြၾကားမွာ ၿမင္ရတဲ့ လုိအပ္ခ်က္အမ်ားစုက၊ မ်ားစြာေသာ ဟက္ကင္းသင္ခန္းစာေတြကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အေၿခခံေတြမရွိၾကတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆိုက္ကုိတည္ေထာင္ၾကတဲ့ Glenn Norman ႏွင့္ Starry Sky တုိ႔က၊ ဟက္ကာတစ္ေယာက္အၿဖစ္ စတင္မႈေတြအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္တဲ့  Hacker Highschool ရဲ႕ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမွာ မ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိသင္ရိုးေတြကုိ http://hackerhighschool.org မွာ ရွာေဖြၾကည့္ပါ၊ အဲဒီမွာ – အေၿခခံ command line နဲ႕ network scanning မ်ားရဲ႕ အသံုး၀င္မႈေတြ၊ ရိုးရွင္းတဲ့ malware ေတြ ဖန္တီးမႈေတြ နဲ႔  တစ္ေယာက္ေယာက္က ခင္ဗ်ားကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ၾကိဳးစားေနတဲ့အခါ၊ သိရွိနားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ ေလ့လာၿခင္းေတြစတဲ့ သင္ခန္းစာ ၁၂ ခုကုိ၊ အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၊ ထုိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ခင္ဗ်ား အခ်က္အလက္ပုိသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီမွာ မွတ္ခ်က္ေရးခဲ့ေပးပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။